Działka budowlana, mapy geodezyjne. Budowa domu, odbiór prac budowlanych. Jak budować domu systemem gospodarczym. Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów. grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Grunty Działki - Nieruchomości

mieszkanie w budownictwie

Pomieszczenia na pobyt ludzi - dzielą się na:

  1. Przeznaczone na stały pobyt, gdzie przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny,
  2. Przeznaczone na czasowy pobyt, gdzie przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin.

finanse: kupno mieszkania, domu

Lokata - to umowa, w ramach której klient udostępnia środki pieniężne (zakłada depozyt w banku) na określony czas, otrzymując w zamian wynagrodzenie w postaci odsetek. Odsetki w zależności od lokaty wypłacane mogą być miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

ubezpieczenie - działki

Wartość wykupu - Cena po jakiej towarzystwo ubezpieczeniowe wykupuje ubezpieczenie od ubezpieczającego. Jest to także kwota jaką klient otrzymuje, gdy zrezygnuje z ubezpieczenia. Z wykupu można skorzystać zwykle nie wcześniej niż po dwóch, trzech latach ubezpieczenia.

Działka budowlana, mapy geodezyjne

Przy projektowaniu do celów geodezyjnych najczęściej wykorzystywane są dwa rodzaje map tj. mapy zasadnicze i mapy do celów projektowych. Mapę zasadniczą działki inwestor pozyskuje we własnym zakresie w Urzędzie Kartografii i Geodezji z danego. Wydawana mapka zazwyczaj jest w skali 1:1000. Mapa zasa... » więcej

Budowa domu, odbiór prac budowlanych

Jednym z ważniejszych etapów każdej budowy domu jest odbiór prac budowlanych ponieważ dzięki procedurom kontrolnym inwestor ma pewność, że jego dom został wykonany zgodnie ze wszystkimi wymogami technicznymi oraz przepisami prawa budowlanego. Jeżeli właściciel chce w szybko wprowadzić się do domu p... » więcej

Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów

Pośrednicy nieruchomości uważają, że największy udział w cenie poza zyskiem dewelopera mają koszty ziemi i materiałów. Deweloperzy tłumaczą, że mieszkania muszą drożeć, bo coraz więcej kosztują działki oraz materiały budowlane. Faktem jest, że zdrożały ale nie na tyle, by aż tak podnosić ceny miesz... » więcej

Jak budować domu systemem gospodarczym

Budowanie domu systemem gospodarczym pozwala nam na dostosowanie tempa budowy, do możliwości finansowych inwestora, ale warto pamiętać, że musimy się zmieścić w technologicznym i sezonowym kalendarzu budowy, czym dłuższy czas realizacji, tym wyższe koszty, jak również narażanie się na straty spowod... » więcej

konin grunty, nieruchomości konin - mieszkania

grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości domy w budownictwie

Budynek pasywny - W teorii to dom, który do ogrzania lub ochłodzenia nie wymaga dostarczania energii z zewnątrz. Optymalną temperaturę otrzymuje się dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i energii wytworzonej przez sam budynek, znajdujące się w nim urządzenia i ludzi. W praktyce pomieszczenia trzeba dogrzewać. Dzięki dużej redukcji zapotrzebowania na ciepło nie stosuje się tradycyjnego systemu grzewczego, ale w razie potrzeby pomieszczenia dogrzewa się powietrzem wentylacyjnym.

Dom jednorodzinny - Budynek wolnostojący lub znajdujący się w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Mogą się w nim znajdować maksymalnie dwa wydzielone mieszkania lub jedno mieszkanie i lokal użytkowy o powierzchni do 30 proc. całkowitej powierzchni budynku.

prawo: sprzedaż nieruchomości

Umowa kredytu - Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Księga wieczysta - jeśli okaże się, że istnieje rozbieżność między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, to treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną, z osobą uprawnioną według treści księgi, nabył własność lub inne prawo rzeczowe (tzw. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

mieszkania w ubezpieczeniach

lawina - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni ze zboczy górskich.

finanse: kupno mieszkania, domu

Ubezpieczenie pomostowe - ubezpieczenie kredytu do czasu uzyskania wpisu hipoteki.

Zmiana terminu płatności rat kredytu - Termiy płatności rat zazwyczaj są ustalane przez bank i kredytobiorcę na konkretny dzień miesiąca. Określa to harmonogram spłaty kredytu stanowiący załącznik do umowy kredytu. Banki na indywidualną prośbę godzą się na zmianę terminu płatności rat. Wiąże się to ze sporządzeniem aneksu i zazwyczaj także z opłatą. Należy pamiętać, że przesunięcie terminu płatności raty może spowodować zmianę wielkości odsetek, a wiec zwiększenie kosztu kredytu.

Grunty Działki - Nieruchomości © 2017

Działka budowlana, mapy geodezyjne. Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów. Jak budować domu systemem gospodarczym. Budowa domu, odbiór prac budowlanych. grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana