Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów. Budowa domu, odbiór prac budowlanych. Działka budowlana, mapy geodezyjne. Jak budować domu systemem gospodarczym. grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Grunty Działki - Nieruchomości

domy w budownictwie

Energia odnawialna - Pochodząca z naturalnych źródeł np. ze słońca, wiatru czy wody. Koszt instalacji niezbędnej do zaopatrzenia domu w energie odnawialną jest spory, za to późniejsze koszty eksploatacji niewielkie.

finanse: sprzedaż nieruchomości

Kredyt hipoteczny z osobą nie spokrewnioną - Większość banków ma obecnie na tyle elastyczną ofertę, że umożliwia zaciągnięcie kredytu osobom ze sobą nie spokrewnionym i nie będących w związku małżeńskim. Osoba taka jest wtedy współkredytobiorcą.

ubezpieczenia - nieruchomości

Obligacja - Papier wartościowy potwierdzający zobowiązanie remitenta - czyli instytucji wydającej obligacje, do zapłacenia właścicielowi w określonych terminach odsetek od obligacji oraz w terminie wykupu ich wartości nominalnej.

Działka budowlana, mapy geodezyjne

Przy projektowaniu do celów geodezyjnych najczęściej wykorzystywane są dwa rodzaje map tj. mapy zasadnicze i mapy do celów projektowych. Mapę zasadniczą działki inwestor pozyskuje we własnym zakresie w Urzędzie Kartografii i Geodezji z danego. Wydawana mapka zazwyczaj jest w skali 1:1000. Mapa zasa... » więcej

Budowa domu, odbiór prac budowlanych

Jednym z ważniejszych etapów każdej budowy domu jest odbiór prac budowlanych ponieważ dzięki procedurom kontrolnym inwestor ma pewność, że jego dom został wykonany zgodnie ze wszystkimi wymogami technicznymi oraz przepisami prawa budowlanego. Jeżeli właściciel chce w szybko wprowadzić się do domu p... » więcej

Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów

Pośrednicy nieruchomości uważają, że największy udział w cenie poza zyskiem dewelopera mają koszty ziemi i materiałów. Deweloperzy tłumaczą, że mieszkania muszą drożeć, bo coraz więcej kosztują działki oraz materiały budowlane. Faktem jest, że zdrożały ale nie na tyle, by aż tak podnosić ceny miesz... » więcej

Jak budować domu systemem gospodarczym

Budowanie domu systemem gospodarczym pozwala nam na dostosowanie tempa budowy, do możliwości finansowych inwestora, ale warto pamiętać, że musimy się zmieścić w technologicznym i sezonowym kalendarzu budowy, czym dłuższy czas realizacji, tym wyższe koszty, jak również narażanie się na straty spowod... » więcej

konin grunty, nieruchomości konin - mieszkania

grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkanie w budownictwie

Współczynnik przewodzenia ciepła - Określa ilość ciepła, jakie przenika w ciągu godziny przez 1 m2 płaskiej przegrody wykonanej z danego materiału o grubości 1 metra przy różnicy temperatur po obu stronach przegrody o 1 stopień K.

prawo: sprzedaż gruntów

Meldunek - Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały przedstawia organowi gminy właściwemu ze względu na nowe miejsce jej pobytu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz zgłasza następujące dane osobowe: nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwiska i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych, adres poprzedniego miejsca pobytu stałego, adres nowego miejsca pobytu stałego, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, o wykształceniu.
W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

Lokal, status prawny - najkorzystniejszą formą własności lokalu jest odrębna własność. Nabywając lokal o takim statusie, masz swobodę w dysponowaniu nim, a poza tym wpływasz na decyzje podejmowane we wspólnocie mieszkaniowej (ogół właścicieli lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości).

mieszkanie w ubezpieczeniach

stopień zużycia technicznego - miarę utraty wartości ubezpieczonego mienia, wynikającą z okresu jego eksploatacji, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonanych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, sposobu użytkowania, prowadzonej gospodarki remontowej.

strefa pożarowa - budynek albo jego część oddzielona od innych budynków przestrzennie lub oddzielona od innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego tj. ścianami ogniotrwałymi, stropami ogniotrwałymi lub drzwiami przeciwpożarowymi.

finanse: sprzedaż działki

Karta debetowa - karta płatnicza wydawana do rachunku bankowego. Obciąża ona konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych na koncie posiadacza karty.

Kredyt hipoteczny - zabezpieczenie - Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego może być wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości już posiadanej lub właśnie nabywanej - jest to najczęściej stosowane zabezpieczenie. Ponadto, jako formy zabezpieczenia występują także: cesja na rzeczach ruchomych, cesja praw z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy bądź kredytobiorców, weksle, zabezpieczenia przejściowe do momentu ustanowienia hipoteki najczęściej w postaci ubezpieczenia. Niektóre banki korzystają także z cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Grunty Działki - Nieruchomości © 2017

Budowa domu, odbiór prac budowlanych. Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów. Jak budować domu systemem gospodarczym. Działka budowlana, mapy geodezyjne. grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana