Budowa domu, odbiór prac budowlanych. Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów. Działka budowlana, mapy geodezyjne. Jak budować domu systemem gospodarczym. grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Grunty Działki - Nieruchomości

nieruchomości domy w budownictwie

Wysokość budynku - lub jego części jest liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych, do górnej płaszczyzny stropu lub stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej, bez uwzględnienia wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych.

finanse: mieszkanie, dom, nieruchomość

Kredyt hipoteczny - koszty - Na koszty kredytu wpływa przede wszystkim jego oprocentowanie. Kredyty hipoteczne są z reguły kredytami o zmiennej stopie procentowej. To znaczy, że ich oprocentowanie będzie zmieniać się w okresach ustalonych przez bank w umowie kredytowej. Mogą to być zmiany dzienne, miesięczne, kwartalne, roczne. Wpływa to na koszt kredytu hipotecznego. Na oprocentowanie składa się tzw. stopa referencyjna (WIBOR, LIBOR w zależności od waluty kredytu) czyli koszt pozyskania pieniądza przez bank oraz stała marża banku.
Nowością na rynku są stałe stopy procentowe. W tym wypadku oprocentowanie jest zamrażane na okres od 2-5 lat, w zależności od banku. Wszystkie informacje na temat wysokości oprocentowania, sposobu jego ustalenia i zmian są opisane szczegółowo w umowach kredytowych.

ubezpieczenie: nieruchomości

Ubezpieczenie osobowe - obejmuje dwie kategorie:

  • przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku,
  • przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Działka budowlana, mapy geodezyjne

Przy projektowaniu do celów geodezyjnych najczęściej wykorzystywane są dwa rodzaje map tj. mapy zasadnicze i mapy do celów projektowych. Mapę zasadniczą działki inwestor pozyskuje we własnym zakresie w Urzędzie Kartografii i Geodezji z danego. Wydawana mapka zazwyczaj jest w skali 1:1000. Mapa zasa... » więcej

Budowa domu, odbiór prac budowlanych

Jednym z ważniejszych etapów każdej budowy domu jest odbiór prac budowlanych ponieważ dzięki procedurom kontrolnym inwestor ma pewność, że jego dom został wykonany zgodnie ze wszystkimi wymogami technicznymi oraz przepisami prawa budowlanego. Jeżeli właściciel chce w szybko wprowadzić się do domu p... » więcej

Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów

Pośrednicy nieruchomości uważają, że największy udział w cenie poza zyskiem dewelopera mają koszty ziemi i materiałów. Deweloperzy tłumaczą, że mieszkania muszą drożeć, bo coraz więcej kosztują działki oraz materiały budowlane. Faktem jest, że zdrożały ale nie na tyle, by aż tak podnosić ceny miesz... » więcej

Jak budować domu systemem gospodarczym

Budowanie domu systemem gospodarczym pozwala nam na dostosowanie tempa budowy, do możliwości finansowych inwestora, ale warto pamiętać, że musimy się zmieścić w technologicznym i sezonowym kalendarzu budowy, czym dłuższy czas realizacji, tym wyższe koszty, jak również narażanie się na straty spowod... » więcej

konin grunty, nieruchomości konin - mieszkania

grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkanie w budownictwie

Grupy wysokości budynków -

  • niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,
  • średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie,
  • wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,
  • wysokościowe (WW) - powyżej 55 m nad poziomem terenu.

Powierzchnia całkowita - to suma powierzchni wszystkich kondygnacji, liczona po obrysie zewnętrznym [m2]. Należy uwzględnić powierzchnie mierzone po zewnętrznym obrysie elementów wykraczających poza kubaturę budynku, takich jak: balkony, tarasy, loggie, podcienie, garaże, schody zewnętrzne, itp.

prawo i domy, mieszkania

Akt notarialny - Umowy, które pod rygorem nieważności muszą mieć formę aktu notarialnego to m.in.:

  • umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości i umowa przenosząca własność nieruchomości (art. 158 k.c.),
  • umowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego (art. 237 k.c.),
  • umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (art. 172 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych),
  • umowa o dział spadku, jeśli do spadku należy nieruchomość (art. 1037 k.c.).

Obowiązek meldunkowy - Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące w tym lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Gospodarze domów są obowiązani do zawiadamiania właściwego organu gminy o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w ich lokalach (pomieszczeniach) oraz o opuszczeniu przez nią tego lokalu (pomieszczenia), jeżeli osoba ta nie dopełniła obowiązku meldunkowego. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania obowiązku meldunkowego.

działki w ubezpieczeniach

dewastacja - umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem. W ramach ryzyka dewastacji ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczone mienie, które uległo zaborowi w celu jego przywłaszczenia.

piorun - bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia.

finanse: sprzedaż nieruchomości

Ubezpieczenie pomostowe / przejściowe - Ubezpieczenie pomostowe jest to ubezpieczenie na okres od udzielenia kredytu do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Koszt ubezpieczenia jest przeważnie wliczony do raty kredytu i płacony miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Koszt takiego ubezpieczenia jest zazwyczaj niski, natomiast zdarza się, że niektóre banki stosują podwyższone oprocentowanie w okresie braku docelowego zabezpieczenia wpisu hipoteki.

Grunty Działki - Nieruchomości © 2017

Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów. Działka budowlana, mapy geodezyjne. Budowa domu, odbiór prac budowlanych. Jak budować domu systemem gospodarczym. grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana