Działka budowlana, mapy geodezyjne. Jak budować domu systemem gospodarczym. Budowa domu, odbiór prac budowlanych. Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów. grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Grunty Działki - Nieruchomości

mieszkania, nieruchomości w budownictwie

Działka budowlana - Wydzielona część terenu, przeznaczona pod zabudowę, na której znajdują się już budynki lub dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. To inaczej teren, który właściciel może zabudować np. domem jednorodzinnym, po otrzymaniu zgody odpowiednich urzędów.

finanse: sprzedaż domu

Hipoteka odwrócona - hipoteką odwróconą na mocy której osoba, która chce mieć dodatkowy dochód, może zapisać posiadaną nieruchomość bankowi, który w zamian będzie wypłacał jej dożywotnią rentę w postaci rat. Jest to popularne w krajach Europy Zachodniej. Najczęściej rozwiązanie to jest stosowane przez osoby starsze, które nie mają komu przepisać w spadku posiadanej nieruchomości.

ubezpieczenie: domu, mieszkania

Inkaso - Kwota wpłaconej składki.

Działka budowlana, mapy geodezyjne

Przy projektowaniu do celów geodezyjnych najczęściej wykorzystywane są dwa rodzaje map tj. mapy zasadnicze i mapy do celów projektowych. Mapę zasadniczą działki inwestor pozyskuje we własnym zakresie w Urzędzie Kartografii i Geodezji z danego. Wydawana mapka zazwyczaj jest w skali 1:1000. Mapa zasa... » więcej

Budowa domu, odbiór prac budowlanych

Jednym z ważniejszych etapów każdej budowy domu jest odbiór prac budowlanych ponieważ dzięki procedurom kontrolnym inwestor ma pewność, że jego dom został wykonany zgodnie ze wszystkimi wymogami technicznymi oraz przepisami prawa budowlanego. Jeżeli właściciel chce w szybko wprowadzić się do domu p... » więcej

Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów

Pośrednicy nieruchomości uważają, że największy udział w cenie poza zyskiem dewelopera mają koszty ziemi i materiałów. Deweloperzy tłumaczą, że mieszkania muszą drożeć, bo coraz więcej kosztują działki oraz materiały budowlane. Faktem jest, że zdrożały ale nie na tyle, by aż tak podnosić ceny miesz... » więcej

Jak budować domu systemem gospodarczym

Budowanie domu systemem gospodarczym pozwala nam na dostosowanie tempa budowy, do możliwości finansowych inwestora, ale warto pamiętać, że musimy się zmieścić w technologicznym i sezonowym kalendarzu budowy, czym dłuższy czas realizacji, tym wyższe koszty, jak również narażanie się na straty spowod... » więcej

konin grunty, nieruchomości konin - mieszkania

grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy, nieruchomości w budownictwie

Element konstrukcyjny (nośny) - To wszystkie elementy przenoszące obciążenia, spełniające zadanie konstrukcyjne budynku, istotne dla zachowania stabilności obiektu. Do elementów konstrukcyjnych należą m.in.: płyta fundamentowa, strop, dach, stropodach, ściany nośne oraz belki. Elementami takimi nie są: ścianki działowe, podłogi itp., które pełnią funkcje wykończeniowe.

prawo: mieszkania

Akt notarialny - jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej albo dotyczy prawa ujawnionego w księdze wieczystej lub przeniesienia własności nieruchomości, nawet gdy nie ma ona księgi wieczystej - notariusz obowiązany jest zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej i przesłać jego wypis właściwemu sądowi, w terminie trzech dni od sporządzenia aktu.
Oryginał aktu notarialnego pozostaje u notariusza. Strony (lub inne uprawnione osoby) otrzymują wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału.
Przy odczytaniu aktu notariusz powinien się przekonać, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu i że akt jest zgodny z ich wolą.

Umowa najmu - może być zawarta zarówno na czas oznaczony (tydzień, miesiąc, rok, itd.), jak i nieoznaczony. Jeśli najem zawarty jest na czas dłuższy niż dziesięć lat - po upływie tego terminu uznaje się, że został zawarty na czas nieoznaczony.

domy, mieszkania w ubezpieczeniach

wypadek ubezpieczeniowy -

  • w ubezpieczeniu mienia - niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia,
  • w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - działanie lub zaniechanie, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia,
  • w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - nieszczęśliwy wypadek, atak epilepsji, omdlenie o nieustalonej przyczynie, krwotok śródczaszkowy lub zawał serca,
  • w ubezpieczeniu domu - awarię drzwi zewnętrznych, awarię instalacji, zdarzenie losowe, przepięcie, dewastację, kradzież z włamaniem, nagłe pojawienie się w miejscu ubezpieczenia karaluchów, prusaków, myszy lub szczurów, awarię sprzętu RTV, AGD lub PC.

dodatkowe zabezpieczenie antywłamaniowe -

  • alarm - elektroniczny system wizualno-dźwiękowy o działaniu lokalnym lub z powiadamianiem stałego adresata alarmu, tj. Ubezpieczonego bądź osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego jako odpowiedzialnej za odbiór sygnału alarmu i podjęcie działań interwencyjnych,
  • zamki w drzwiach zewnętrznych prowadzących do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie,
  • drzwi antywłamaniowe posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie,
  • zamontowane na oknach, drzwiach balkonowych, tarasowych lub innych częściach oszklonych, żaluzje posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie lub kraty,
  • okna, przeszklone drzwi tarasowe lub balkonowe posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie.

finanse: kupno gruntu

Rekomendacja S - dokument przygotowany przez Komisję Nadzoru Bankowego, zgodnie z którym banki nie tylko muszą w pierwszej kolejności proponować kredyty w złotówkach, ale i obliczać zdolność kredytową jak dla kredytu złotowego, nawet jeśli będzie on brany w walucie obcej.

Kredyt hipoteczny - oprocentowanie - Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest zmienne i może zależeć od kilku czynników. W zależności od tego w jakiej walucie udzielony jest kredyt, oprocentowanie dla danej waluty jest oparte na wskaźniku WIBOR, EURIBOR lub LIBOR, a następnie jest doliczana marża banku. Wskaźniki są ustalone na rynku międzybankowym i nie ma możliwości ich negocjacji, zaś sama marża może być negocjowana z bankiem, najczęściej w momencie uruchamiania kredytu. Banki ustalając marżę biorą pod uwagę takie elementy, jak kwota kredytu czy też stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości.

Grunty Działki - Nieruchomości © 2017

Działka budowlana, mapy geodezyjne. Jak budować domu systemem gospodarczym. Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów. Budowa domu, odbiór prac budowlanych. grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana