Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów. Jak budować domu systemem gospodarczym. Działka budowlana, mapy geodezyjne. Budowa domu, odbiór prac budowlanych. grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Grunty Działki - Nieruchomości

dom w budownictwie

Powierzchnia zabudowy - Wylicza się ją z rzutu poziomego budynku po zewnętrznym obrysie. Pomiaru dokonuje się wg obrysu kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej. Według nadziemnej, wtedy gdy jej obrys wykracza poza obrys kondygnacji przyziemnej.

finanse: nieruchomości

konto walutowe - konto osobiste prowadzone w walutach obcych. Najczęściej konta prowadzone są we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD) oraz w funtach brytyjskich (GBP).

ubezpieczenie - nieruchomości

Fundusz Ochrony Ubezpieczonych - fundusz powołany przez Ministra Finansów w celu ochrony interesów wszystkich ubezpieczonych. W przypadku niewypłacalności danego towarzystwa ubezpieczeniowego, bierze na siebie zobowiązanie wypłaty odszkodowań. Utrzymywany jest ze składek wszystkich firm ubezpieczeniowych.

Działka budowlana, mapy geodezyjne

Przy projektowaniu do celów geodezyjnych najczęściej wykorzystywane są dwa rodzaje map tj. mapy zasadnicze i mapy do celów projektowych. Mapę zasadniczą działki inwestor pozyskuje we własnym zakresie w Urzędzie Kartografii i Geodezji z danego. Wydawana mapka zazwyczaj jest w skali 1:1000. Mapa zasa... » więcej

Budowa domu, odbiór prac budowlanych

Jednym z ważniejszych etapów każdej budowy domu jest odbiór prac budowlanych ponieważ dzięki procedurom kontrolnym inwestor ma pewność, że jego dom został wykonany zgodnie ze wszystkimi wymogami technicznymi oraz przepisami prawa budowlanego. Jeżeli właściciel chce w szybko wprowadzić się do domu p... » więcej

Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów

Pośrednicy nieruchomości uważają, że największy udział w cenie poza zyskiem dewelopera mają koszty ziemi i materiałów. Deweloperzy tłumaczą, że mieszkania muszą drożeć, bo coraz więcej kosztują działki oraz materiały budowlane. Faktem jest, że zdrożały ale nie na tyle, by aż tak podnosić ceny miesz... » więcej

Jak budować domu systemem gospodarczym

Budowanie domu systemem gospodarczym pozwala nam na dostosowanie tempa budowy, do możliwości finansowych inwestora, ale warto pamiętać, że musimy się zmieścić w technologicznym i sezonowym kalendarzu budowy, czym dłuższy czas realizacji, tym wyższe koszty, jak również narażanie się na straty spowod... » więcej

konin grunty, nieruchomości konin - mieszkania

grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości domy w budownictwie

Współczynnik dyfuzji pary wodnej - Określa jaka masa pary wodnej przenika w ciągu godziny przez 1 m2 płaskiej przegrody, wykonanej z materiału o grubości 1 metra, przy różnicy ciśnienia o wartości 1 hPa po obu stronach materiału.

prawo: sprzedaż domu, mieszkania

Eksmisja - wydając orzeczenie eksmisyjne, sąd musi orzec o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, jeśli eksmisja dotyczy kobiety w ciąży, osoby małoletniej, niepełnosprawnej lub ubezwłasnowolnionej oraz zamieszkałego z nią opiekuna. Jest zobowiązany też przyznać takie uprawnienie obłożnie chorym, emerytom i rencistom spełniającym kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, osobom posiadającym status bezrobotnego oraz osobom spełniającym przesłanki określone przez radę gminy. Nie ma takiego obowiązku w stosunku do wszystkich wymienionych osób, jeśli osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany albo utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego (z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego).

Budowa - realizowana jest na zlecenie inwestora (lub przez samego inwestora), który zobowiązany jest do zorganizowania procesu budowy, w tym między innymi do zapewnienia wykonywania i nadzoru nad wykonywaniem czynności związanych z realizacją budowy oraz nad prowadzonymi robotami, przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wymaganym zakresie i specjalności - projektanta, kierownika budowy i ewentualnie kierownika robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (w przypadku budów, dla których jest wymagane w przepisach prawa ustanowienie inspektora).

mieszkanie w ubezpieczeniach

lokal zastępczy - lokal mieszkalny lub pokój hotelowy, udostępniany przez ubezpieczyciela Ubezpieczonemu w celu zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych.

uposażony - osoba wskazana imiennie przez Ubezpieczonego jako upoważniona do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego.

finanse: kupno mieszkania, domu

Karta obciążeniowa / karta charge - karta związaną z kontem bankowym. Transakcje są możliwe w ramach miesięcznego limitu ustalonego wcześniej z bankiem lub wystawcą karty. Na zakończenie okresu rozliczeniowego użytkownik musi spłacić całe zadłużenie.

Grunty Działki - Nieruchomości © 2017

Działka budowlana, mapy geodezyjne. Budowa domu, odbiór prac budowlanych. Ceny mieszkań a ceny działek budowlanych i materiałów. Jak budować domu systemem gospodarczym. grunty w koninie, działki konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty konin, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana